מדיניות ופרטיות

מדיניות שימוש ופרטיות באתר

השימוש באתר אינטרנט זה (להלן – "האתר") כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. השימוש באתר מעיד על הסכמת המשתמש באתר (להלן – "המשתמש") לאמור בתנאי השימוש. המרכז למוסיקה ירושלים רשאי לשנות את תנאי השימוש באתר מעת לעת, מבלי למסור על כך הודעה מוקדמת מראש, ותחילת תוקפם של השינויים תהא עם פרסומם. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומופנים אל נשים ואל גברים כאחד.

ביצוע הזמנות כרטיסים ומנויים
המשתמש יכול להזמין באמצעות האתר כרטיסים לקונצרטים המבוצעים מטעם המרכז באולם ימקא בירושלים או באולמות אחרים.
באמצעות האתר יכול המשתמש להירשם לניוזלטר לצורך קבלת עדכונים וחדשות מאת המרכז רישומי המחשב בפסטיבל יהוו ראייה לכאורה לכך שהנתונים המופיעים בהם הינם הנתונים אשר נמסרו על-ידי המשתמש.
לצורך ביצוע הזמנה או הרשמה, יידרש המשתמש למסור פרטים שונים – שם פרטי ושם משפחה, מספר טלפון לצורך יצירת קשר, כתובת דואר אלקטרוני או פרטי כרטיס אשראי שברשות המשתמש. הפרטים שחובה למסור, יסומנו במפורש בשדות המתאימים לכך (להלן – "שדות החובה"). המשתמש לא יוכל לבצע הזמנה או רישום באתר מבלי למלא את שדות החובה.
הזמנת הכרטיסים תתבצע באמצעות כרטיס אשראי או. בעת הזמנת הכרטיסים באמצעות כרטיס אשראי יחויב המשתמש במלוא עלות ההזמנה. אישור העסקה על-ידי חברת האשראי אשר דרכה התחייב המשתמש לבצע את הרכישה יהווה תנאי הכרחי לקבלת בקשת הלקוח לביצוע העסקה.
עם תום ביצוע ההזמנה יישלח לכתובת הדואר האלקטרוני שמסר המשתמש אישור הכולל את פרטי ההזמנה והודעה על כך שההזמנה בוצעה בהצלחה.

ביטול הזמנה
ניתן לבטל הזמנות כל המאוחר, עד 24 שעות ממועד תחילת המופע שבגינו בוצעה ההזמנה. ביטול הזמנה ייעשה בהתאם להוראות החוק הרלוונטיות (חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 והתקנות שהותקנו לפיו).
המצאת פרטים כוזבים עלולה לגרור נקיטת אמצעים משפטיים. המרכז למוסיקה ירושלים שמורה הזכות לבטל או שלא לאשר הזמנה בשל מסירת פרטים כוזבים או אי מסירת פרטים מלאים שמסירתם נדרשה.
המרכז למוסיקה ירושלים רשאי למנוע מהמשתמש לבצע הזמנה באמצעות האתר אם מסר במתכוון פרטים שגויים ו/או ביצע מעשה או מחדל העלולים לפגוע המרכז למוסיקה ירושלים ו/או הפר את תנאי מדיניות השימוש של המרכז למוסיקה ירושלים ו/או נמנע בעבר, שלא כדין, מלשלם בעבור הזמנה שביצע מן המרכז ו/או אם כרטיס האשראי שברשותו נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כשלהי.

תקלות באתר
בעת ביצוע ההזמנה באתר, כאמור לעיל וכן בעת השימוש באתר ייתכן כי יתרחשו תקלות שונות אשר יימנעו מן המשתמש שימוש רציף באתר. המרכז למוסיקה ירושלים ייעשה ככל יכולתו לתיקון התקלות, כאמור, ולמשתמש באתר לא תהיינה כל טענה בקשר עם כך כלפי התיאטרון. קניין

רוחני
האתר מכיל או עשוי להכיל בעתיד קניין רוחני אשר שייך לפסטיבל הבינלאומי למוסיקה קאמרית ירושלים או לכל מי מטעמו (למשל, תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר). על המשתמש להניח כי החומרים המוצגים באתר מוגנים על-ידי דיני קניין רוחני, אלא אם כן נאמר אחרת. אין למכור, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשנות, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן החומרים שבאתר, או לעשות בהם שימוש מסחרי או ציבורי אחר, ללא קבלת הסכמת שהמרכז למוסיקה ירושלים לכך, מראש ובכתב

הצהרת פרטיות
המרכז למוסיקה ירושלים מייחס חשיבות רבה לפרטיותם של משתמשי האתר. מטרתה של הצהרה זו ושל ההוראות המפורטות להלן, הינה להסביר את מדיניות ומחויבות שהמרכז למוסיקה ירושלים לשמור על פרטיות המשתמש. הצהרה זו על הוראותיה מהווה חלק מתנאי השימוש באתר, ובעצם השימוש באתר מסכים המשתמש לאמור בה, ולכך שלא יהיו לו כלפי שהמרכז למוסיקה ירושלים כל טענות בקשר עימה.

מאגר המידע
על פי חוק, לא חלה על המשתמש החובה למסור מידע או נתונים אודות עצמו. ואולם, המשתמש לא יוכל לבצע הזמנות באמצעות האתר, מבלי למסור מידע זה. המידע והנתונים שימסור המשתמש לאתר בעת ביצוע הזמנה, כאמור, יישמרו במאגר המידע של המרכז למוסיקה ירושלים.

אבטחת מידע
דף סליקת התשלום באתר עומד בתקן PCI DSS ופועלות במסגרתו מערכות לאבטחת מידע ולשמירת פרטיו של המשתמש. המערכות מצמצמות את הסיכון הנשקף למידע המועבר על-ידי המשתמש באמצעות מערכת האינטרנט. עם זאת, נוכח ההתפתחות הטכנולוגית כיום, אין לייחס למערכות ביטחון מוחלט, המרכז למוסיקה ירושלים אינו מתחייב כי המידע המאוחסן באתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית.

שימוש במידע
השימוש במידע או בנתונים שימסור המשתמש, כאמור לעיל, ייעשה על-פי תנאי מדיניות זו, על פי הוראות הדין, ולמטרות שלהלן:

  • ביצוע הזמנות ורכישת כרטיסים להצגות, הופעות, מופעים, סרטים ושאר אירועים המתקיימים במסגרת המרכז למוסיקה ירושלים או מטעמו, כפי שיפורסם מפעם לפעם בפרסומי המרכז ובאתר.
  • משלוח מידע ופרסומים בנוגע המרכז לכתובת הדואר האלקטרוני. המשתמש רשאי להודיע לפסטיבל, בכל עת, כי הוא אינו מעוניין בקבלת מידע ותכנים אלו.
  • יצירת קשר עם המשתמש בקשר להזמנה שביצע.
  • תפעולו התקין ופיתוח האתר.

מסירת מידע
המרכז מתחייב להימנע, ככל האפשר, ממסירת פרטיו של המשתמש לצדדים שלישיים, אלא אם ניתנה הרשאה לכך על-ידי המשתמש וכן במקרים הבאים:

  • במקרה שהדבר נדרש לצורך ו/או במסגרת בקשה שהעלה המשתמש.
  • במקרה שהמשתמש הפר את תנאי השימוש באתר או ביצע באמצעות האתר פעולות הנראות כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות מעין אלה.
  • במקרה שהמרכז למוסיקה ירושלים יקבל צו שיפוטי המורה לו למסור פרטים אודות המשתמש לכל צד שלישי.
  • במקרה של מחלוקת, טענה, דרישה או כל הליך משפטי שיתנהל בין המרכז למוסיקה ירושלים לבין המשתמש.

סמכות שיפוט
על השימוש באתר והשירותים הניתנים בו יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט בגין כל דבר ועניין הנובע ממדיניות השימוש והפרטיות של האתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז ירושלים.