educationPrograms

כיתות אמן

כיתות אמן מהוות חלק מהותי בהתפתחות המוסיקאי. אין תחליף למפגש של אחד על אחד בין מוסיקאים צעירים, תוך תהליך התפתחותם, עם מוסיקאים בעלי שם, והמרכז למוסיקה, מאז הקמתו משמש כאכסניה החשובה ביותר בארץ למפגשים אלה. בשנות קיום המרכז, התארחו ונתנו כיתות אמן, אמנים גדולים ביניהם מארי פרחיה, אייזק שטרן, ג'ינה בכאואר, הנריק שרינג, מנחם פרסלר, עברי גיטליס, מרים פריד, טבאה צימרמן ורבים אחרים.